Minggu, 23 Agustus 2020

Materi Pembelajaran Pawarta, Kelas X Semester 1

Postingan kali ini harrywidhiarto.com akan memberikan materi pelajaran Bahasa Jawa, kelas X, Semester Gasal, yaitu Materi Pawarta.

Pawarta jika dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Berita. Jadi pada postingan kali ini saya akan memberikan materi tentang Berita ( Pawarta ).
Materi Pembelajaran Pawarta, Kelas X Semester 1
Materi Pembelajaran Pawarta, Kelas X Semester 1

Pangerten Pawarta

Yaiku Informasi anyar utawa informasi ngenani sawijining prastawa kang dumadi, diwartakake lumantar wujud cetak, siaran, internet, utawa pirembugan marang wong liya.

Unsur Pawarta

Ana ing Pawarta utawa Berita duweni unsur 5W+1H, yaiku :
1. What (Apa) tegese Pawarta kuwi martakake kedadean apa ? (Peristiwa apa yang terjadi)
2. Where (Ana Ngendi) tegese kedadean kang ana ing pawarta kasebut kedadeane ana ing ngendi. (Tempat Terjadinya Peristiwa).
3. When (Kapan) Tegese Kapan prastawa/kedadean kasebut dumadi. (Kapan, waktu terjadinya peristiwa).
4. Why (Kenangapa) Tegese Kenangapa kedadeyan kasebut bisa dumadi, sebabe apa. (Sebab Terjadinya Peristiwa).
5. Who (Sapa) Sapa bae paraga/wong kang ana ing kedadeyan kasebut. (Siapa saja orang yang terlibat dalam kejadian tersebut).

1. How (Kepiye) Kepiye kedaean kasebut dumadi. (Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi).

Sifat Pawarta

Sifat-sifat kang ana pawarta supaya dadi pawarta sing apik yaiku :

Aktual

Bab-bab kang anyar luwih becik tinimbang pawarta lawas.

Adoh/Cedhak.

Pamaos luwih nggatekake tumrap prastawa kang dumadi ing sakiwa tengene tinimbang pawarta saka papan liyane.

Wigati (Penting)

Sawijining bab bakal dadi pawarta yen dianggpe perangan kang penting, amarga bisa ngendhaleni panguripan ing bebrayan agung.

Akibat

Sawijing bab dadi pawarta yen ndadekake ngowahi kahanan.

Congkrah/Konflik

Pamaos luwih seneng nyetitekake pawarta kang surasane cecongkrahan.

Tintrim

Ketegangan.
Tuladhane :
Nalika nulungi wong ing kacilakan.

Kemajuwan Tekhnologi

Pawarta kang kekinian luwih narik kawigaten pamaose.

Emosi

Sawenehe pawarta yen diwartakake bisa ndadekake nesu, susah, tangis, gela.
Tuladhane :
Nemokake bayi ing pawuhan

Humor

Gawe sengsem, mesem, lan guyu

Etika Nulis Pawarta

Objektif

Ing babagan iki panulis ora
kena martakake pawarta dikantheni kepentingan pribadhi lan sponsor.

Cover Both Side

Pawarta kudu seimbang, aja abot sisih, luwih-luwih nyebutake pihak-pihak kang ana sesambungan langsung karo pawarta kasebut.

Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video Media Pembelajaran Bahasa Jawa Materi Pawarta, untuk kelas X Semester Gasal dibawah ini.

Video Pembelajaran Bahasa Jawa Materi Pawarta, Kelas X Semester Gasal.
Jika anda menginginkan file Presentasi Power Point tentang Materi Pawarta Kelas X Semester Gasal, anda bisa mengunduhnya pada link dibawah ini.


3 Komentar untuk "Materi Pembelajaran Pawarta, Kelas X Semester 1"